BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 5, mart 2008.

[company profile]
Untitled Document

VBS sistemi za spajanje i pričvršćivanje kablova (OBO BETTERMANN)

VBS sistemi za spajanje i pričvršćivanje zauzimaju veoma značajnu ulogu u proizvodnom programu OBO Bettermann-a. Uprkos činjenici da je VBS program ono sa čime se davne 1911. OBO pojavio na tržištu, i danas ne prestaje da izaziva oduševljenje i zadovoljstvo kvalitetno završenog posla pri svakodnevnim izvođenjima električnih instalacija.

priredio Veselin Marković

Moglo bi se reći da su tvorci i arhitekte VBS sistema zahtevi i prepreke koje se javljaju pri montaži električnih instalacija. Inovacija sa lica mesta jeste ono što VBS sistem pozicionira svugde gde je potrebno brzo i kvalitetno voditi struju, prenositi podatke ili kontrolisati energiju.

VBS sistem čine: sistemi razvodnih kutija; sistemi za instalaciju u šuplje zidove i malter; sistemi stezaljki; sistemi za pričvršćivanje kablova; sistemi za pričvršćivanje plastičnih, metalnih i specijalnih cevi; sistemi nosećih stezaljki; šinski sistemi; sistemi lučnih obujmica; sistemi za zavrtanje i pričvršćivanje. VBS sistem deli se na dve proizvodne grupe: proizvode od čelika i proizvode od plastike. Namena proizvoda od čelika je veoma široka – od standardnih primena trasiranja električne instalacije do specijalnih namena gde je potrebno da se odgovori zahtevima bezbednosti i vatrootpornosti. Namena proizvoda od plastike je slična, osim što se, naravno, od njih ne očekuje vatrootpornost, ali zahtev u pogledu bezbednosti je veoma prisutan kao i zahtev za zaštitom životne sredine.

U pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine, sve češće se kao alternativa nameće primena halogen-free materijala, materijala koji je u velikoj meri prisutan u proizvodnom programu OBO Bettermann-a posebno u delu VBS sistema. Često zamenjivani vatrootpornim ili negorivim, halogen-free materijali su u upotrebi već određeno vreme. Ipak, postoje nedoumice i pitanja na koja ćemo pokušati da odgovorimo.

Halogen-free materijali

Uopšteno, termin halogen-free tj. bezhalogeni, znači da materijal ne sadrži bilo koji od halogenih elemenata kao što su: fluor, hlor, brom, jod i astat. Po IPC organizaciji (Association Connecting Electronics Industries) halogen-free materijali su materijali koji ne sadrže značajnu količinu halogenih elemenata, što znači da je dozvoljena mala količina. Čak i u slučaju postojanja male količine halogenih elemenata prilikom ispitivanja, ta količina je toliko mala da je upotreba termina halogen-free ispravna.

U objektima u kojima postoji povišen rizik od požara, prilikom koga sagorevanjam halogenih elemenata dolazi do stvaranja toksičnih gasova, neophodna je primena halogen-free materijala. Štetni gasovi pored toga što mogu izazvati ozbiljna oštećenja na elektronici koja se nađe na putu dima, mogu izazvati, što je nažalost i veoma čest slučaj, ozbiljne posledice po ljudsko zdravlje, ponekad čak i sa fatalnim ishodom. Zapanjujući podaci iz prakse govore da 95% žrtava požara gubi život neposredno od uticaja dima, a ne od plamena. Gust dim često onemogući evakuaciju, tj. blagovremeno spašavanje unesrećenih. Koliko je umanjena produkcija dima kod sagorevanja halogen-free materijala u odnosu na druge, često primenjivane materijale, najbolje pokazuje sledeći grafikon:

Štetni gasovi su posebno problematični kada su u pitanju komunikacioni i informacioni centri, telefonske cetrale i ostali osetljivi, a ujedno i veoma skupi elektronski sistemi. Nije redak slučaj da nakon požara dođe do ozbiljnih kvarova sistema, koji nisu bili direktno u kontaktu sa plamenom, ali su bili u području dima, što uzrokuje astronomske troškove prilikom rekonstrukcije.

Halogen-free materijali, pored toga što prilikom sagorevanja imaju smanjenu emisiju dima i toksičnih materija, mogu imati dodatnu karakteristiku – sporogorivost (flame retardant). Sporogorivost karakteriše duži vremenski period, koji je potreban da bi pod uticajem plamena došlo do paljenja materijala. U slučaju da postoji zahtev za sporogorivost, koriste se halogen-free materijali sa dodatnom oznakom V0, koja specificira dodatnu otpornost na paljenje. Samim tim, produženo je vreme za evakuaciju i povećana bezbednost, što je i osnovni razlog potrebe za halogen-free materijalima.

OBO BETTERMANN
Sentandrejski put 184
21000 Novi Sad
tel: +381 21 410 533, 410 534, 410 535
fax:+381 21 410 533

Beograd
tel: +381 11 2397 092, 2397 394, 2397 396
e-mail:
info@obo.co.yu
www.obo.co.yu

 

[top][company profile]