BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 17, mart 2011.

[company profile]
Untitled Document

Stabilni sistemi za automatsko gašenje požara (SECURITON)

Securiton ugrađuje sisteme za automatsko gašenje požara raspršenom vodom (sprinkler i drendžer), sisteme za gašenje požara ekološkim sredstvima (FM-200, Novec, Ecaro 25, inertni gasovi i drugi), kao i hibridne sisteme R-102 i Piranha.

Sprinkler sistemi su najrasprostranjeniji sistemi za automatsko gašenje požara, prvenstveno zbog velike efikasnosti gašenja i ekonomične cene. U slučaju požara aktiviraju se samo mlaznice zahvaćene požarom.

 

Sprinkler sistemi se izvode kao mokri ili suvi, u zavisnosti od toga da li u prostoru koji se štiti postoji opasnost od smrzavanja.

Treća varijanta sprinkler sistema je preakcioni sprinkler sistem koji je kombinacija suvog i mokrog sistema, a koristi se u prostorima gde bi šteta od slučajnog aktiviranja sprinkler mlaznice bila velika. Aktivira se preko sistema za automatsku dojavu požara. Za zaštitu osetljivijih prostora (npr. elektro sale) moguće je usloviti aktiviranje sistema istovremenim uključenjem automatske dojave požara i pilot linije sa sprinkler mlaznicama.

SECURITON
Projektovanje, ugradnja i servisiranje:

  • automatska dojava požara
  • automatsko gašenje požara
  • detekcija gasa
  • dojava provale i prepada
  • kontrola pristupa
  • perimetarska zaštita
  • video nadzor
  • softver za integraciju tehničkih sistema

Oblast primene: velike javne garaže, garaže u stambenim objektima, standardna i visokoregalna skladišta, industrijski objekti, itd.

NOVEC pripada grupi hemijskih ekoloških sredstava za gašenje požara, koji ne oštećuju materijalna dobra, niti čovekovu okolinu. Važna osobina ovoga gasa je da nije štetan za ljude, pa može da se koristi u prostorima sa stalnim boravkom ljudi.

Novec se nalazi u bocama u tečnom stanju, a za gašenje je potrebna veoma mala količina gasa. Zbog visoke gustine tečnosti i niske koncentracije potrebnog sredstva za gašenje, boce koje sadrže Novec ne zauzimaju mnogo prostora, te su pogodne za instalaciju u gotovo svako okruženje.

Oblast primene: izložbeni prostori, muzeji, arhive, računarski centri, kontrolne sobe za procesnu industriju, finansijski centri i banke, osiguranja, vojna industrija, farmaceutska i medicinska oprema, knjižare, telekomunikacioni centri, univerziteti, itd.

Sistem gašenja požara inertnim gasom je siguran i prirodan način za gašenje požara. PROINERT sistem koristi smešu IG-55, koja ne oštećuje ozonski omotač i ne utiče na globalno zagrevanje, budući da se koriste gasovi argon i azot iz prirode.

Proinert nudi mnogo prednosti u odnosu na druge inertne sisteme koje se ogledaju u nekoliko projektnih poboljšanja. Specijalno patentirani ventil automatski smanjuje visok izlazni pritisak iz boca na nivo pritiska koji je potreban na mlaznicama pri gašenju požara. Tako je obezbeđen idealan izlazni pritisak, te nisu potrebne skupe cevi neophodne za visoke pritiske, kao kod drugih inertnih sistema.

Proinert sistem je projektovan za delovanje na veliku daljinu. Boce sa gasom i sektorski ventili omogućuju zaštitu više prostorija sa jednom baterijom boca koja je smeštena daleko od zaštićenih prostorija.

Oblast primene: izložbeni prostori, muzeji, arhive, računarski centri, kontrolne sobe za procesnu industriju, finansijski centri i banke, osiguranja, vojna industrija, farmaceutska i medicinska oprema, knjižare, telekomunikacioni centri, univerziteti, itd.

PIRANHA sistemi predviđeni su za gašenje požara u komercijalnim kuhinjama. Ovi sistemi koriste kombinaciju agensa i vode i na mnogim poljima su nadmašili sve konvencionalne sisteme za gašenje požara jednim sredstvom.

Piranha sistemi vrše brzo gašenje plamena pomoću PRX™ tečnih sredstava koja u formi tankog filma poklope plamen, a nakon toga sledi gašenje vodom koja brzo hladi i sprečava povratak požara.

Piranha sistemi su dostupni u više različitih veličina i mogu se kombinovati u skladu sa veličinom kuhinje koju treba zaštititi.

Oblast primene: restorani, škole kulinarstva, sportski kompleksi, ugostiteljski objekti sa 4 i 5 zvezdica.

Securiton ugrađuje opremu za automatsko gašenje požara koja poseduje važeće FM, UL, VdS i LPCB ateste. Projektovanje sistema vrši se prema SRPS i EN normama, kao i NFPA i FM propisima.

SECURITON - Alarm and Security Systems

Danila Lekića Španca 31
11070 Beograd
tel: +381 11 318 70 81
318 70 82
318 50 17
fax: +381 11 228 05 25

A company of the Swiss Securitas Group

office@securiton.rs
www.securiton.rs

 

[top][company profile]