BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 17, mart 2011.

[company profile]
Untitled Document

Automatski sigurnosni sistemi-aparati za sprečavanje eksplozije gasa (MODRIČ)

Automatski sigurnosni sistemi-aparati za sprečavanje eksplozije gasa SG 2001 – nastali su kao izraz posvećenosti da se odgovori potrebama potrošača gasa da zaštite prostore u kojima žive. Tako korišćenje ovog energenta postaje pouzdano i bezbedno.

Program Automatskih sigurnosnih sistema - aparata za sprečavanje eksplozija gasa – SG 2001 je proizvod domaćeg znanja i iskustva, a po tehničko-tehnološkim karakteristikama prati najnovije standarde i u ravni je evropskih. Primenom ovih sistema isključena je greška faktor čovek. Program sadrži jedanaest proizvoda: šest sistema - aparata, tzv. aktivnih uređaja i pet alarmnih, tzv. pasivnih uređaja.

AUTOMATSKI SIGURNOSNI SISTEM SG 2001:

 • detektor gasa serije 201 (od 2 do 256 detektora)
 • centralna mikroprocesorska jedinica tip 401.1 (mikrokontroler PIC Microchip)
 • aktuator MC10 (zatvarač) dovoda gasa
 • ugrađen GSM modul
 • mrežni ispravljač i punjač
 • statički invertor

Odlike sistema SG 2001

Adresabilnost – Svaki detektor gasa poseduje jedinstvenu adresu (šifru) koja omogućava tačno lociranje mesta pojave gasa, ispisujući na displeju centralne jedinice šifru, u vidu trocifrenog broja, kojom se obeležavaju detektori 001-256 (sa dodatnom opremom koja se ugovara) i 001-032 (bez dodatne opreme). Ukupna dužina komunikacionih kablova bez dodatne opreme je 600 metara.

Analognost – Pored aktiviranja sopstvenog alarma, detektori šalju centralnoj jedinici svoju jedinstvenu adresu, kao i izmerenu koncentraciju gasa. Za svaki detektor mogu se nezavisno podesiti pragovi alarma, optimalno prema radnim uslovima konkretne prostorije.

Samoodržavanje – Ogromna prednost sistema - aparata SG 2001 jeste periodično proveravanje kvaliteta senzora u samim detektorima vezanim u sistem. Zahvaljujući ugrađenom programu u centralnoj jedinici, periodično ili na zahtev korisnika, obavlja se provera ispravnosti detektora analizom električnih karakteristika senzora.

Programabilnost – Kod već montiranih sistema - aparata SG 2001, centralna jedinica omogućava programiranje i testiranje samostalno ili putem PC računara.

Fleksibilni koncept – Omogućava više različitih konfiguracija sistema, potpuno se prilagođavajući postojećoj situaciji, zahtevima korisnika i pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para.

Prednosti sistema u odnosu na slične:

 • sistemi su zaštićeni sa dve lozinke bez čijeg poznavanja nestručna ili zlonamerna lica ne mogu uticati na fabrički podešene karakteristike
 • poseduju autonomno napajanje koje omogućava nesmetan rad sistema u celini ili samo montiranog dela sistema, zavisno od tipa sistema, što je vrlo značajno u periodima kada nema električnog mrežnog napajanja
 • po želji naručioca pored GSM komunikacije, koju poseduje SG 2010, sa centralnim dežurnim mestom i vlasnikom štićenog prostora, sistemi se mogu nadgraditi u sisteme koji, pored redovne namene, obavljaju detektovanje i alarmiranje provale u štićene prostore.
 • sistemi - aparati SG 2001 mogu se raditi i u varijanti bežične komunikacije između detektora i centralne jedinice, na specijalni zahtev naručioca
 • svi sastavni delovi sistema - aparata su urađeni tako da se uređaji ne otvaraju u cilju povezivanja u sistem, već se isto obavlja preko brzorastavnih konektora
 • sistemi - aparati imaju obezbeđenu upravljačku funkciju kroz beznaponsku komandu za upravljanje svim izvršnim organima u sistemima automatskog upravljanja.

Kontrola kvaliteta proizvoda i završna kontrola proizvoda vrši se u skladu sa evropskom normom EN 50194. Sistem kontrole može se posmatrati kao posebnost u odnosu na druge proizvođače zato što svaki proizvod ima neizbrisiv serijski broj na sebi, kao i unutar kućišta, koji u dokumentaciji proizvoda definiše poimenice lica koja su učestvovala u reglaži i završnoj kontroli, kao i montera koji je montirao proizvod i svih servisera koji su imali bilo kakve zahvate u okviru redovnih pregleda i intervencija.


Pasivne sigurnosne sisteme, aparate i detektore gasa serije 201 odlikuje precizan katalitički gasni senzor za gasove PG (prirodni gas) i TNG (tečni naftni gas), počev od 0,05% DGE u vazduhu (DGE – donja granica eksplozivnosti) i to kroz naponski nivo direktno proporcionalan koncentraciji gasa i dve LED diode. Pri koncentraciji gasa od max. 20% od DGE, pali se LED dioda (žuta), i uz zvučni signal označava prvi prag opasnosti. Druga LED dioda (zelena) označava prisutnost električnog napajanja detektora.

MODRIČ

Paunova 73
11040 Beograd
+381 64 00 99 866; 063 39 61 48

modric@eunet.rs
www.modric.co.rs
www.modric.rs

 

[top][company profile]