BUILD - casopis o gradjevinarstvu  
Gradjevinarstvo
   
business operation
main topic
architecture
focus
view
mechanization
urbanism
building services
materials
technology
BUILD promo
energy efficiency
software
presenting
fairs
inteview
interior
transmaterials
curiosities
BUILD info
GREEN BUILD
   
BUILD No.35
BUILD No.34
BUILD No.33
BUILD No.31
BUILD No.30
BUILD No.29
BUILD No.28
BUILD No.27
BUILD No.26
BUILD No.25
BUILD No.24
BUILD No.23
BUILD No.22
BUILD No.21
BUILD No.20
BUILD No.19
BUILD No.18
BUILD No.17
BUILD No.16
BUILD No.15
BUILD No.14
BUILD No.13
BUILD No.12
BUILD No.11
BUILD No.10
BUILD No.9
BUILD No.8
BUILD No.7
BUILD No.6
BUILD No.5
BUILD No.4
BUILD No.3
BUILD No.2
BUILD No.1
 

Build No. 20, decembar 2011.

[company profile]
Untitled Document

Energetska efikasnost poslovnih i stambenih objekata
Nadoknada ventilacionih gubitaka primenom pločastih izmenjivača vazduh-vazduh rekuperatora (FON INŽINJERING)

Principijalna šema rekuperatora

Pored evidentnih napora i rezultata za poboljšanje energetske efikasnosti poslovnih i stambenih objekata, u delu građevinskih materijala i konstrukcija neophodno je poboljšanje efikasnosti u pogledu ventilacionih gubitaka i dobitaka, tim pre što u takvim prostorima borave ljudi, odvijaju se određene delatnosti zbog čega imamo potrošnju kiseonika, pa je istu potrebno nadoknaditi.

Gruba procena govori da nam je, zavisno od aktivnosti potrebna količina od 30-100m3/h svežeg vazduha po čoveku. Sa energetske strane gledano, pri spoljnim uslovima niske temperature zimi i visoke temperature leti, potrebna količina energije za održavanje konfornih uslova sredine može biti veoma velika. Uobičajeno rešenje za ovakve probleme jeste primena rekuperatora energije.

Fon Inžinjering je firma koja se proteklih šest godina intenzivno bavi razvojem, konstrukcijom, a sada već i proizvodnjom rekuperatora energije. Glavni ciljevi su nam bili povećanje površine za razmenu energije, kao i povećanje turbulentnosti strujanja između ploča. U tom smislu razvili smo ploču čija je stvarna površina za 19% veća u odnosu na efektivnu površinu. Takođe, imajući u vidu raznovrsnost objekata, namenu i prostorna ograničenja, razvijena je serija osnovnih ploča RFI 250, 375, 500, 625, 750, 1.000 i 1.250, sa kućištem jezgra u kome može biti integrisan i by-pass.

Prostorna ograničenja za smeštaj opreme su svakodnevni problem sa kojim se jednako sreću kako projektanti tako i izvođači radova. Pojednostavljeno, zahtev je postići potrebne tehničke parametre za zadate uslove (namena objekta, gubici, dobici i prostorna organizacija), a sve to usklađeno sa građevinskim i arhitektonskim uslovima. Isključivost koja je prisutna u prethodnoj konstataciji navela nas je da na drugačiji način razmišljamo o konfiguraciji opreme, a pre svega priključaka za vazduh, vrste i rasporeda vazdušnih instalacija, distributivnih elemenata i, svakako, same opreme.

Ovom prilikom, zadržali bi smo se na opremi, namenjenoj za objekte restorana, prodajnih prostora, sala za sastanke i stambenih objekata.

Polazni sklop je rekuperator RFI. Uobičajena konstrukcija rekuperatora podrazumevala je pločasti izmenjivač smešten u paralelopipednom kućištu sa ili bez ventilatora, by-pass-a, filterskih uložaka, dodatnih izmenjivača toplote i sl. Kompaktan rekuperatora ima svoje slabe tačke:

  • gabarit paralelopipeda, čije dimenzije zahtevaju jedinstveni prostor uvećan za priključke bez obzira da li se postavljaju u horizontalnom ili vertikalnom položaju, jer izmenjivač stoji po dijagonali
  • zaptivanje je kritično po svim smerovima
  • demontaža izmenjivača
  • priključni smerovi su ograničeni
  • nadgradnja i povezivanje na drugu opremu je takođe problematična, što se može reći za odvod kondenzata.

Prethodne konstatacije su rezulat kako naših, tako i iskustava drugih izvođača radova.

Rešenje za koje smatramo da je odgovor na prethodne probleme jeste dezintegracija na komponente i sklopove koji se međusobno slobodno povezuju prema zadatim uslovima na objektu. Uslovi da se sam izmenjivač uradi kao posebna kompaktna konstrukcija sa priključcima na četiri strane i termičkim poklopcima na dve strane, pri čemu je by-pass integrisan u samom nosećem ramu. Ventilatorske sekcije su posebne, dimenzijski odgovaraju priključcima na izmenjivaču. Samim tim, primenom klasičnih centrifugalnih ventilatora sa jednim ili dva usisa stoje na raspolaganju šest mogućnosti od koji pet iz smera rekuperator – ventilator box i jedan iz smera ventilator – rekuperator. Konekcija između ventilatora i rekuperatora je jednostavna i rasklopiva. Priključci PK1, PK2, PK3 i PK4 omogućavaju da se u njih smesti filter, drenažni odvod, pogon by-pass-a , regulacioni demper i sl. Dužina priključnih elemenata je posebno prilagodljiva sa konekcijom na euro spojnice. Na identičan način pravi se konekcija sa medijumskim izmenjivačem, elektrogrejačem, strujnom jedinicom sa direktnom ekspanzijom itd.

U toku 2011. godine prethodni princip primenili smo na šest različitih sistema, kako u pogledu kapaciteta tako i prostorne organizacije. Na objektu RHC Ribarska Banja ugrađene su tri konfiguracije za grejanje i hlađenje pri čemu je bilans vazduha 2 x 6.000m3/h, u kombinaciji sa medijumskim izmenjivačem 62kW/20kW.

Na objektu DIS Zemun ugrađena su tri sistema (3.200m3/h, 17/19kW) sa direktnom ekspanzijom.

Rezultati ovakve koncepcije ohrabruju pre svega u pogledu energetske efikasnosti, a takođe i prostorne organizacije opreme.

FON INŽINJERING

Beogradska 7, pf 106
18000 Niš
tel: +381 18 4602 900
tel/fax: +381 18 4602 999
mob: +381 63 403 524

foning@open.telekom.rs
www.fon-ing.rs

 

[top][company profile]